Studij

Nastavna infrastruktura

Prostorne i druge infrastrukturne pretpostavke za realizaciju nastavnog procesa

Grupacija društvenih nauka

Ekonomski fakultet je smješten u tri objekta ukupne korisne površine 2977 m2, u kojima su smješteni dva amfiteatra, 31 učionica, 5 laboratorija/radionica.  
 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije koristi 701 m2, u kojima je smješteno šest učionica, te dvije laboratorije.
 
Na Fakultetu političkih nauka, nastava se odvija u 20 prostornih jedinica kako slijedi: 10 učionica, jedan amfiteatar, Institut za društvena istraživanja sa tri prostorije, te Info-centar – prostor za praksu studenata.
 
Pravni fakultet je smješten u dijelu Pravosudne palače i raspolaže sa 4.368 m2. Za potrebe predavanja i vježbi Fakultet raspolaže sa četiri velike sale, te salama u kojima su smješteni Građanski seminar, Kriminološki institut te Institut za historiju prava.
 
Grupacija humanističkih nauka
 
Filozofski fakultet je smješten u objektu koji je namjenski pravljen za potrebe rada ovog fakulteta sa ukupnom korisnom površinom od 7.777 m2. Nastavni proces se odvija u 33 učionice, dva amfiteatra, četiri kompjuterske sale, dva laboratorija te pratećem namjenskom prostoru. Dio nastave se izvodi i u nastavnim bazama Fakulteta i to: Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, Biblioteci Sarajeva, Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, arhivima u BiH, Medicinskom fakultetu, zdravstvenim ustanovama, kantonalnom Centru za socijalni rad.
 
Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja teorijska nastava se izvodi u šest učionica, laboratoriji za dijagnostičke procedure u sportu, dok se praktična nastava izvodi u četiri prostora: velikoj sportskoj dvorani (sportske igre, atletika, sportsko penjanje), maloj sportskoj dvorani (sportske igre, sportska gimnastika, ritmičko-sportska gimnastika i ples), dvorani za borilačke sportove, fitnes i aerobik, te teretani. Također, Fakultet raspolaže sa dva zemljana teniska terena, te bazenom (radovi na rekonstrukciji u toku). Van Fakulteta za nastavu se koriste Olimpijski bazen „Otoka“, te atletska staza AK Sarajevo.
 
Katolički bogoslovni fakultet je smješten na 1900 m2 korisnog prostora, od čega 86o m2 za nastavu. Prostor je podijeljen na sedam učionica, 1 amfiteatar, vijećnicu.
 
Pedagoški fakultet je smješten u dva objekta sa ukupnom površinom 2671,65 m2. Nastava se izvodi u 13 sala, 5 praktikuma, te u laboratoriju za mehaniku, kalorimetrijskom laboratoriju i laboratoriju optike i elektriciteta.
 
Grupacija medicinskih nauka
 
Medicinski fakultet raspolaže sa 22 učionice, šest amfiteatara, 25 laboratorija i praktikuma, sa 23 pripreme za vježbe i laboratoriju ukupne korisne površine 5126 m2 i približno 10.000 m2 na kliničkim predmetima u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta. Za realizaciju nastavnog procesa na I godini studija Medicinski fakultet raspolaže sa 4800 n2 učioničkog, laboratorijskog i amfiteatarskog prostora.
 
Fakultet zdravstvenih studija ne posjeduje vlastiti prostor, nego koristi iznajmljeni prostor u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu ukupne površine 917,48 m2. U iznajmljenom prostoru postoje tri učionice koje se koriste za izvođenje nastave, te računarska sala. Pored ovog, studenti imaju na raspolaganju amfiteatre i laboratorije na Medicinskom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Veterinarskom fakultetu, kao i salu Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.
 
Nastava na Farmaceutskom fakultetu se odvija u jednom amfiteatru, tri učionice, računarskom centru, 11 laboratorija. Fakultet, također, namjerava obnoviti ugovore o zakupu laboratorija na Prirodno-matematičkom fakultetu, kao i amfiteatara na Medicinskom i Veterinarskom fakultetu.
 
Stomatološki fakultet sa klinikama raspolaže sa 2297 m2 korisnog prostora, a nastavni proces se odvija u jednom amfiteatru, multimedijalnoj sali, dvije studentske sale, osam učionica, zubotehničkoj laboratoriji, te 17 laboratorija (ordinacija).
 
Veterinarski fakultet je smješten u četverospratnoj zgradi ukupne korisne površine 12.310 m2, u kojoj su smješteni svi nastavni, laboratorijski i klinički resursi. Fakultet raspolaže sa jednim amfiteatrom, četiri sale, 18 prostorija za grupni rad, 21 laboratorijom, dijagnostičkim laboratorijama. Prostorije za klinički dijagnostički rad uključuju tri laboratorije: centralnu kliničku laboratoriju, dermatološku laboratoriju i ginekološko-andrološku laboratoriju. Kada je u pitanju prostor za smještaj životinja, Fakultet ne posjeduje vlastitu farmu niti prostorije za držanje zdravih životinja, već koristi kapacitete farmi i drugih institucija sa kojima Fakultet sklapa ugovore o saradnji u domenu izvođenje nastave.
 
Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka
 
Prirodno matematički fakultet je smješten u dvije zgrade u kojima je 9250 m2 predviđeno za izvođenje nastavnog procesa. Nastava se izvodi u 22 predavaonice (1584 m2), 73 laboratorije (3041 m2), te dodatnih 4.625 m2 prostora za izvođenje nastave.
 
Zgrada Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Kampusu Univerziteta raspolaže sa 3181,72 m2 prostora za izvođenje nastavnog procesa. Fakultet ima tri amfiteatra, tri sale, dva praktikuma, računarsku salu, 25 laboratorija, te Institut za akvakulturu sa dvije povezane laboratorije. Također, u sastavu Fakulteta je Eksperimentalno-ogledno polje „Butmir“ površine oko 7 ha, gdje se u svrhu praktične nastave koristi 6 ha, a 1 ha čine ekonomsko dvorište i objekti. Na EOP Butmir u funkciji su i dvije učionice, radionica i dvije laboratorije.
 
Šumarski fakultet raspolaže sa ukupno 1545 m2 korisnog prostora, čija je struktura organizirana u sljedeće cjeline: devet učionica namijenjenih za realizaciju teoretske i praktične nastave sa auditorno-seminarskim vježbama, mikroskopski praktikum, tri laboratorije, te prostor sa eksponatima za samostalni rad studenata. Pored ovog objekta, Fakultet posjeduje specijalizirani prostor za praktičnu terensku nastavu – nastavni objekt „Čavle“ na Igmanu.
 
 
 
Grupacija tehničkih nauka
 
Elektrotehnički fakultet raspolaže sa cca 5400 m2 površine u funkciji nastavne i istraživačke djelatnosti, podijeljenih u 43 prostorne cjeline: dva amfiteatra, osam sala opće namjene, tri kombinirane sale opće namjene (laboratorije), tri sale za seminar, četiri računarske laboratorije opšte namjene, sedam specijaliziranih računarskih laboratorija opremljenih savremenom opremom za nastavu i istraživanje, četiri laboratorije za istraživače, te elektronički servis.  
 
Nastava na Arhitektonskom fakultetu se izvodu u prostoru ukupne površine 2183 m2. Nastava se izvodi u dva amfiteatra, pet multifunkcionalnih sala, 15 manjih sala za predavanja i vježbe, maketarnici, računarskom centru, te sali za studijski rad i rad u seminaru.  
 
Fakultet za saobraćaj i komunikacije raspolaže sa šest amfiteatara, pet laboratorija, tri sale, šest učionica ukupne korisne površine 1706,76 m2
 
Na Građevinskom fakultetu nastavno-naučni proces se izvodi u prostoru ukupne površine 3950 m2, koji čine tri amfiteatra, 29 učionica, te dvije laboratorije.
 
Mašinski fakultet posjeduje zadovoljavajuće prostorne i druge infrastrukturne pretpostavke za uspješnu realizaciju nastavno-naučnog procesa.
 
 
Grupacija umjetnosti
 
Na Akademiji likovnih umjetnosti nastavni proces se realizira u dvije učionice za predavanja na teoretskim predmetima kapaciteta 45+20 sjedećih mjesta, tri sale, četiri laboratorije, četiri radionice (za serigrafiju, za kiparstvo, za produkt dizajn, za likovnu tehnologiju, za konzervaciju i restauraciju), studiju za grafiku i druge medije, ateljeu za fotografiju, kabinetu za multimediju, te 24 klase za obavljanje praktično-kreativnog nastavnog procesa, u prostoru ukupne površine 4.470 kvadrata.
 
Akademija scenskih umjetnosti posjeduje optimalno minimalnu kvadraturu prostora za odvijanje nastave (vlastiti prostor, te iznajmljivanje dodatnog prostora). U vlastitom prostoru nastava se odvija u učionicama, scenama sa pratećim prostorom, specijalnom prostoru (vježbaone glume, vježbaone za pokret i glas, montažu), pratećim nastavnim prostorima (šminkernica, garderoba, videoteka). Od ukupno raspoloživog prostora od 1770 m2, u vlastitom prostoru Akademije je 1310 m2, a iznajmljuje se 460 m2. Tehnička oprema za nastavu kao i pripremanje ispita iz umjetničkih predmeta (pozorišne predstave, film) je na zadovoljavajućem nivou.
 
Muzička akademija od dana osnivanja nema vlastite prostorije. Smještena je u zgradi čiji je vlasnik Katolička crkva, zajedno sa osnovnom i srednjom muzičkom školom kao podstanar. Cjelokupan prostor kojim raspolaže akademija je 1037,22 m2, a kvadratura bez nusprostorija iznosi 810 m2, što predstavlja 3,07 m2 po studentu, što je ispod  minimuma, s obzirom da su evropske norme na umjetničkim akademijama 20 m2 po studentu. Problem prostora bit će riješen kada se u Kampusu Univerziteta izgradi nova zgrada za Muzičku akademiju, čiji je idejno-izvedbeni projekat usvojen 2013. godine.