O Univerzitetu

Javnost rada (Senat)

Na osnovu Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 21/19) Univerzitet u Sarajevu objavljuje dokumente kako slijedi: