Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Emira Karavelića, dipl. ing.građ.

1

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU
Ul. Patriotske lige br. 30
71000 Sarajevo


OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Emira Karavelića, dipl. ing.građ, pod nazivom “Upotreba Stohastičke Galjerkinove metode konačnih elemenata u problemima identifikacije parametara modela loma heterogenih materijala”, za petak 24.05.2019. godine u 13.00 sati u sali br. 8 Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Emira Karavelića, dipl.ing.građ.,  pod
nazivom: “Upotreba Stohastičke Galjerkinove metode konačnih elemenata u problemima identifikacije parametara modela loma heterogenih materijala”, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-63/19 od 06.05.2019. godine, u sastavu:

1.    Prof. dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.    Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.    Prof.dr. Azra Kurtović, dipl.ing.građ. – vanredni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Sarajevo, 20.05.2019.                

UPRAVA FAKULTETA