Univerzitet u Sarajevu

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

FMON

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je 15. maja 2019. godine, Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini. 

U skladu konkursnom procedurom i tekstom konkursa, organizacione jedinice visokoškolskih ustanova svoje aplikacije podnose isključivo putem matičnih univerziteta. S obzirom na činjenicu da je potrebno da sve prijave budu potpisane od rektora i ovjerene pečatom Univerziteta u Sarajevu, ljubazno molimo podnositelje projektnih prijava sa Univerziteta u Sarajevu da koriste ovaj OBRAZAC

Pozivamo organizacione jedinice da kompletirane prijave dostave u Rektorat Univerziteta u Sarajevu (Služba za naučnoistraživački rad; 033/565-123), najkasnije do 28. maja 2019. godine, do 12:00 sati.