Propis

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 13. redovnoj sjednici održanoj 25. 01. 2019. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-17/19. 

Pravilnikom o javnim nabavkama roba, usluga i radova Univerziteta u Sarajevu bliže se uređuju ciljevi, postupak planiranja javnih nabavki, provođenje postupaka javnih nabavki na Univerzitetu u Sarajevu, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki: realizacija ugovora o javnim nabavkama, učesnici, odgovornosti, kontrola javnih nabavki i način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu istekom roka od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na web stanici Univerziteta u Sarajevu i organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, a primjena Pravilnika započinje nakon brisanja pravnog subjektiviteta organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kod nadležnog sudskog registra, te s tim u vezi, gubitka statusa ugovornog organa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Sastavni dio ovog Pravilnika čine: 

- Obrazac zahtjeva za pokretanje postupka pojedinačne nabavke i

- Obrazac zahtjeva za realizaciju ugovorene sukcesivne isporuke robe/usluge.