Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja o ocjeni doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije dr. Harisa Kurića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

                                                                  

OBAVJEŠTENJE

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj:0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet stavlja na uvid javnosti izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

 

Dr. Haris Kurić, zaposlen na Klinici za radiologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Naslov doktorske disertacije: “Prednost niskodozne kompjuterizovane tomografske angiografije karotidnih arterija u komparaciji sa konvencionalnom metodom kod pacijenata sa ishemičnim moždanim udarom”

Komisija u sastavu:

Prof. dr. Enra Suljić- Mehmedika - redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu za oblast Neurologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – predsjednica

Prof. dr. Sandra Vegar – Zubović – redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu za oblast Radiologija i nuklearna medicina, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – mantorica

Prof. dr. Jasminka Đelilović - Vranić – redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu za oblast Neurologija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – članica

Prof. dr. Akif Mlačo – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za oblast Interna medicina, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – zamjenski član

 

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i radne verzije doktorske disertacije: Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet, Čekaluša 90, na period od 15. 05. do 15. 06. 2024. godine, svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Službi za podršku naučno-istraživačkom radu i tijelima Fakulteta.