Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Blerima Balokua, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Blerima Balokua, MAna temu: ”Strategija nacionalne sigurnosti Kosova bazirana na ekološkim i ekonomskim izazovima” stavlja na uvid javnosti

KANDIDAT: Blerim Baloku, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”Strategija nacionalne sigurnosti Kosova bazirana na ekološkim i ekonomskim izazovima”

KOMISIJA:

  1. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;
  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije ”, član/mentor;
  3. Dr. Nedžad Korajlić, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnim oblastima „Kriminalistika“ i „Sigurnosne studije”, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna.

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.