Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, broj: 01-1667/24 od 09.04.2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-8-42/24 od 24.04.2024. godine, r a s p i s u j e  s e:

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

  • Nastavnik u zvanju redovnog profesora za oblast Kineziologija sporta - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom