Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Stomatološki fakultet sa klinikama

UNIVERZITET U SARAJEVU – STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM

Na osnovu odredbi Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018, i 44/2022), Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 19/21 i br. 10/22), Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Sl. novine KS“ br. 37/20 i br. 27/21), a u vezi sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-51323-71/22 od 29.12.2022. godine i Zaključkom o dopuni Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-37009-30/23 od 24.08.2023. godine, na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl.novine KS“ br. 36/22), a u vezi sa članom 115. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu – Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Za radno mjesto:

  1. Doktor stomatologije, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
  2. Zubni tehničar/Ortodontski tehničar u nastavi, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme;
  3. Stomatološka sestra na klinici, 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme.