Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Erne Islamagić

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE UNIVERZITETAUSARAJEVU-

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Molekularno-genetička osnova rezistencije na inhibitore tirozin kinaza kod pacijenata sa hroničnom mijeloidnom leukemijom“, kandidatkinje Mr Erne Islamagić, više asistentice Univerziteta u Sarajevu-Prirodno-matematičkog fakulteta i studentice III ciklusa studija na Odsjeku za biologiju Univerziteta u Sarajevu-Prirodno-matematičkog fakulteta, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacijekoju je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Dr. Izet Eminović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Biomedicina“ i „Genetika“, predsjednik,
  2. Dr. Amina Kozarić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Genetika“ i „Klinička biologija“, mentor i član,
  3. Dr. Lada Lukić Bilela, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Molekularna biologija“ i „Zoologija“, član,

stavljaju se javnosti na uvid

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 13.10.2021. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33-35.