Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u akademskoj 2017/2018. godini

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17), člana 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija za oblast Kineziologija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj:01-38-3159/13 od 06. 11. 2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na izmjene i dopune plana i programa III ciklusa studija „Kineziologija“ na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja broj:01-8176/17 od 29. 11. 2017. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj: 01-4580/17 od 18. 10. 2017. godine za utvrđivanje prijedloga za raspisivanje javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj:01-8163/17 od 29. 11. 2017. godine i prethodne saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade broj:11/05-38-20206-3/17 od 08. 12. 2017. godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:


KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI