Pravni fakultet

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos - Pravni fakultet

Pravni fakultet

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), čl. 6 i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19), člana 13. Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-27713-29/20 od 29.07.2020. godine, te Zaključka o otklanjanju uočenih nepravilnosti u javnom konkursu za prijem u radni odnos sekretara Fakulteta od 30.09.2020. godine, od 30.10.2020. godine Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

  • Sekretar Fakulteta     1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme