Prirodno-matematički fakultet

Poništenje dijela javnog oglasa/konkursa za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Prirodno-matematički fakultet

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
Zmaja od Bosne 33-35, Sarajevo
website: www.pmf.unsa.ba

Na osnovu Odluke Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/01-1623/2-2019 od 02.07.2019. godine i Rješenja broj: UP-1-14-09-34-11462/19-09/18-005 od 20.06.2019. godine, objavljuje se
  
PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA/KONKURSA
za prijem u radni odnos na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme

Poništava se javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na neodređeno vrijeme objavljen dana 11.04.2019. godine u dnevnom listu Oslobođenje, na web stranici Univerziteta u Sarajevu, web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i web stranici JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod tačkom 1:

1. STRUČNI SARADNIK ZA KOMERCIJALNE POSLOVE I NABAVKE - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme; 

Ostali dio javnog oglasa/konkursa ostaje nepromijenjen.