Propis

Poslovnik o radu vijeća grupacije nauka/umjetnosti Univerziteta u Sarajevu