Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije Amile Svraka-Imamović, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PRAVNI FAKULTET
Služba II i III ciklusa studija

Sarajevo, 20.11.2020. godine

O B A V J E Š T E N J E
O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE


U skladu sa članom 41. stav (3) i (4) Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Amile Svraka-Imamović, MA pod naslovom „Status pojedinca u civilnom, angloameričkom i srednjeistočnom pravu: komparativna studija“ za utorak, 01.12.2020. godine u 12:00 sati.

Komisija za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje Amile Svraka-Imamović, MA pod naslovom „Status pojedinca u civilnom, angloameričkom i srednjeistočnom pravu: komparativna studija“ obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-138/20 od 28.10.2020. godine, u sastavu:

  1. prof. dr Fikret Karčić, predsjednik
  2. prof. dr Edin Halapić, mentor i član
  3. doc. dr Ehlimana Memišević, članica

Prezentacija radne verzije navedenog naslova će se održati online putem Microsoft Teams-a. Obavještenje o prezentaciji radne verzije oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta.
                            
SLUŽBA II I III CIKLUSA STUDIJA