Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije za mandatni period 2024-2028. godina

Muzička akademija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA 

 

Na osnovu člana 69. stav (1) i člana 72. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ boj:36/22),  člana 111. i 118. Statuta Univerziteta u Sarajevu broj:01-14-35/23 od 31.07.2023. godine i Odluke Vijeće Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije broj:02-1-124/2.2-24 od 16.02.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu – Muzička akademija raspisuje

 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

Univerziteta u Sarajevu – Muzičke akademije

za mandatni period 2024-2028. godina