Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke  Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/205 od 30. 5. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-/19-21/19 od 26. 6. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor