Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Konkurs - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-32-118/19 od 30.10.2019. godine,  raspisuje 
    
K  O  N  K  U  R  S

  • za izbor u naučnonastavno zvanje: vanredni profesor za oblast Komunikacijske tehnologije - 1 izvršilac