Univerzitet u Sarajevu

JAVNI KONKURS ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA MANDATNI PERIOD 2024-2028. GODINE

Univerzitet u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu u skladu sa svojom Odlukom broj: 01-10-2/24 od 03.06.2024. godine, na osnovu člana 61. stav (1) tačka b), a u vezi sa članom 63. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), te člana 64. stav (1) tačka d), a u vezi sa članovima 72. do 74. Statuta Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU

ZA MANDATNI PERIOD 2024-2028. GODINE

 

I

Rektor rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta u Sarajevu. Rektor Univerziteta u Sarajevu se bira na mandatni period od četiri (4) godineMandat rektora Univerziteta u Sarajevu započinje 1. oktobra 2024. godine, a prestaje 30. septembra 2028. godine.