Razgovor o temi „Žene u nauci“ i predstavljanje Zbornika radova sa naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“

Datum događaja
26
Sep
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu u povodu izlaska iz štampe Zbornika radova sa naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“ organizira razgovor o temi „Žene u nauci“ i predstavljanje Zbornika radova koji će biti upriličen u četvrtak 26. septembra 2019. godine u 11 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Učestvuju:

  • prof. dr. Elvira Dilberović, ministrica
  • prof. dr. Dženana Husremović
  • dr. sc. Jasminka Hasić Telalović
  • prof. dr. Husnija Kamberović

Moderatorica:

  • Vahida Krekić

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 13. i 14. aprila 2018. godine u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva organiziralo naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“.

Na konferenciji je učestvovalo 120 naučnica i naučnika, dok je u Zborniku objavljen 51 rad. 

Pravo na obrazovanje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava čije je ostvarenje od ključnog značaja za individualni razvoj ličnosti i njenu sposobnost da zahtijeva i koristi sva ostala ljudska prava. Pitanje društvenog položaja žena, a posebno njihovog prava na obrazovanje, u prošlosti je zavisilo od preovlađujućih klasnih i rodnih ideologija. Početni oblici institucionalnog obrazovanja žena, u prvom redu kroz odvojene „ženske“ škole sa posebno kreiranim programima, isticali su njihovu rodnu različitost i podređen položaj u porodici i društvu. Viši oblici obrazovanja i naučnog usavršavanja žena dugo su bili onemogućeni zakonskim barijerama. Mada su, posebno poslije Drugog svjetskog rata, napravljeni značajni pomaci, ipak su se sve do danas zadržali brojni stereotipi kada je u pitanju napredovanje žena u akademskoj i naučnoj karijeri i hijerarhiji.

Iskustva evropskih zemalja pokazuju da je udio žena naučnica na rukovodećim pozicijama značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća, ali je još uvijek mnogo manji od njihove zastupljenosti u ukupnom broju zaposlenika na visokoškolskim i naučnim ustanovama. Također je evidentno da naučnice, čak i sa istim kvalifikacijama, najčešće rade na nižim pozicijama od njihovih muških kolega. Zbog toga su vlade mnogih zemalja ali i univerziteti u Evropi i SAD-u kreirali programe istraživanja i promocije ravnopravnosti žena u akademskom okruženju.

Uključivanje bosanskohercegovačkih žena u akademski i naučnoistraživački rad odvijalo se po sličnom modelu kao i u drugim evropskim zemljama. Stoga ova konferencija predstavlja napor da se kroz prezentirane radove ukaže na doprinos žena razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, te njihov aktuelni položaj u akademskoj zajednici i društvu. 

Žene u nauci
 

Dodatak