Propis

Pravilnik o upravljanju projektima na Univerzitetu u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 20. elektronskoj sjednici održanoj 28.10.2020. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o upravljanju projektima na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-23-1/20.

Pravilnikom o upravljanju projektima na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se postupci u vezi sa pripremom, realizacijom i upravljanjem projektima čiji je potpisnik Univerzitet u Sarajevu odnosno njegova organizaciona jedinica. Pravilnikom se utvrđuju prava i obaveze svih lica uključenih u realizaciju projekata, kao i procedure upravljanja projektima, počevši od postupka izrade, prijave projekta, implementacije, zaključno sa usvajanjem završnog izvještaja o realizaciji projekta od strane finansijera, te poslovi nezavisnih ovlaštenih tijela vezane za monitoring i reviziju. 

Sastavni dio Pravilnika čine obrasci (P1 - P7).

Usvajanjem ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o međunarodnim projektima na Univerzitetu u Sarajevu broj: 0101-2644/17 od 13.04.2017. godine.

***

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 48. redovnoj sjednici održanoj 29.06.2022. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju projektima na Univerzitetu Sarajevu broj: 01-9-82/22.

***

U skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-35-1/23 od 26. 07. 2023. godine, Senat Univerziteta u Sarajevu je na 68. redovnoj sjednici održanoj 24.04.2024. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju projektima na Univerzitetu Sarajevu, odnosno Prečišćeni tekst istog.

Sastavni dio Pravilnika čine obrasci (P1 - P8).