Propis

Pravilnik o sadržaju javnih isprava

Pravilnik o sadržaju javnih isprava objavljen je u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 46/23.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/19).