Propis

Pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 22. redovnoj sjednici održanoj 30. 01. 2024. godine donio Pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu.

Pravilnikom o radu Univerziteta u Sarajevu  uređuju se prava, obaveze i odgovornosti na radu i u vezi sa radom akademskog, naučnoistraživačkog i nenastavnog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu, osnove unutrašnje organizacije i sistematizacija radnih mjesta i drugi odnosi po osnovu rada u skladu sa općim propisima o radu, Statutom Univerziteta u Sarajevu, važećim kolektivnim ugovorima i drugim općim aktima Univerziteta.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Jedinstveni pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-89/19 od 19. 9. 2019. godine sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-90/19 od 19. 9. 2019. godine.

***

Datum objavljivanja 12. 02. 2024. godine.