Propis

Pravilnik o izmjenama i dopunama Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4861/17 od 19. 07. 2017. godine, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 39. sjednici održanoj 27. 07. 2017. godine donio Odluku kojom se usvaja Pravilnik o izmjenama i dopunama Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu (broj Odluke: 02-5139/17).

Pravilnik o izmjenama i dopunama Jedinstvenog pravilnika o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu je stupio na snagu 14. 09. 2017. godine.