Propis

Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu - 2024

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 66. redovnoj sjednici održanoj 28. 02. 2024. godine donio Odluku o donošenju Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Pravilima studiranja za treći ciklus studija bliže se uređuje organizacija, trajanje i izvođenje studija na Univerzitetu u Sarajevu, nositelji studija, uvjeti za upis na studije, način izvođenja nastave i istraživanja, postupak prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije, prava i obaveze doktoranta, sastav komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i konačne verzije doktorske disertacije, prava i obaveze mentora, kao i druga pitanja u vezi sa organizacijom i izvođenjem studija.

Sastavni dio Pravila čine obrasci od DS1 do DS11 i obrazac Izjave za autore.