Obavještenje o zakazivanju prezentacija radnih verzija doktorskih disertacija mr. sci. dr. Lejle Dervišević, mr. sci. dr. Asmira Jonuzija i dr. Aide Ćorić

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE
O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJA RADNIH VERZIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuju se prezentacije radnih verzija doktorskih disertacija kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera:

1. Mr. sci. dr. Lejla Dervišević, doktorska disertacija pod nazivom „Ispitivanje potencijalnog neurotoksičnog učinka liposomnog bupivakaina nakon perineuralne i intraneuralne aplikacije u toku perifernih nervnih blokada kod Wistar pacova“ zakazana za četvrtak, 04. juna/lipnja 2020. godine u 13 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, lamela B, III sprat

Komisija u sastavu:
a)    Prof. dr. Eldan Kapur – redovni profesor - predsjednik
b)    Prof. dr. Ilvana Hasanbegović – vanredni profesor – mentor - član
c)    Prof. dr. Esad Ćosović – vanredni profesor – član
d)    Prof. dr. Elvira Talović - vanredni profesor – zamjenski član

2. Mr. sci. dr. Asmir Jonuzi, doktorska disertacija pod naslovom „Procjena funkcionalnog i kozmetskog ishoda nakon hirurške korekcije distalne forme hipospadije“ zakazana je za četvrtak, 04. juna/lipnja 2020. godine u 11 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, lamela B, III sprat

Komisija u sastavu
a)    Prof. dr. Dželaludin Junuzović – redovni profesor – predsjednik 
b)    Prof. dr. Benjamin Kulovac – vanredni profesor – mentor - član 
c)    Prof. dr. Zlatan Zvizdić – vanredni profesor – član
d)    Doc. dr. Kenan Karavdić – docent - zamjenski član

3. Dr. Aida Ćorić, doktorska disertacija pod naslovom „Značaj određivanja hepcidina – ključnog regulatora održavanja homeostaze željeza kod pacijenata na hroničnom programu liječenja hemodijalizama“ zakazana je za srijedu, 10. juna/lipnja 2020. godine u 14:30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, lamela B, III sprat

Komisija u sastavu:
a)    Prof. dr. Alma Sofo-Hafizović – vanredni profesor - predsjednik
b)    Prof. dr. Halima Resić – redovni profesor – mentor - član
c)    Prof. dr. Damir Rebić – vanredni profesor – član
d)    Doc. dr. Lejla Ibričević - Balić – docent– zamjenski član