Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti radne verzije projekta doktorske disertacije Izvještaja Komisije o ocjeni radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Nermine Okić

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE
o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije
kandidata Nermine Okić

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Pedagoški fakultet Sarajevo obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

Kandidat: Nermina Okić

Ustanova u kojoj je kandidat zaposlen: Privatna predškolska ustanova „Svjetlost“ u Jelahu, općina Tešanj 

Naziv doktorske disertacije: Refleksija ADHD-a na ponašanje djece
osnovnoškolske dobi u Bosni i Hercegovini

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Jasna Bajraktarević, redovni profesor za naučnu oblast Psihologija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. dr. Alma Dizdarević, vanredni profesor za užu naučnu oblast specijalna edukacija i rehabilitacija na Edikacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, mentor i član
  3. dr. Haris Memišević, docent za naučnu oblast Specijalna pedagogija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u prostorijama Dekanata Pedagoškog fakulteta, Skenderija 72, svakim radnim danom od 9 do 12 sati.