Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije dr. Dženana Jahića

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
                                                                   
OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVJEŠTAJA KOMISIJE O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE DR. DŽENANA JAHIĆA

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj:0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata dr. Dženana Jahića 

Naziv doktorske disertacije: „Procjena morfometrijskih karakteristika slezene kod sportista prije i nakon aktivnosti u aerobnim i anaerobnim uslovima: prospektivna opservaciona studija ponovljenih mjerenja“

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:
a)    Prof. dr. Nermina Babić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik
b)    Prof. dr. Eldan Kapur – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Anatomija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor - član
c)    Doc. dr. Elvira Talović – docent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Anatomija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – član
d)    Prof. dr. Nesina Avdagić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovane radne verzije doktorske disertacije: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, od 28. 11. do 28. 12. 2019. godine, svakim radnim danom od 8 do 15:30 u Sekretarijatu Fakulteta.