Obavještenje o javnoj prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidata mr. Samira Sabljice

Fakultet za upravu

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA UPRAVU

----pridružena članica----

O B J A V LJ U J E

da će mr. Samir Sabljica, magistar politologije, dana 16.04.2021. godine  javno prezentovati radnu verziju doktorske disertacije pod nazivom: “Pravni i institucionalni aspekti zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija”,

pred Komisijom u sastavu:

  • Prof. dr. Enes Hašić, redovni profesor Univerziteta u Zenici na “Građansko-pravnoj” naučnoj oblasti – predsjednik;
  • Prof. dr. Kanita Imamović-Čizmić, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu na “Pravno-ekonomskoj” naučnoj oblasti – mentor/član;
  • Doc. dr. Amel Delić, docent Univerziteta u Sarajevu na “Upravno-pravnoj” naučnoj oblasti – član.

Prezentacija radne verzije doktorske disertacije održat će se na Fakultetu za upravu u Sarajevu, sa početkom u 11:30 sati, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera i prisustvo samo kandidata, članova komisije i zapisničara.