Akademija likovnih umjetnosti

Konkurs/natječaj za izbor u akademsko zvanje - Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „
broj:33/l 7), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj: 03-338.2/20 od 08.06.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-14-70/20 od 24.06.2020 godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa. Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ,

raspisuje


KONKURS/NATJEČAJ 
za izbor u akademsko zvanje


1. Viši asistent za oblast Produkt dizajn.................................................1 izvršilac/puno radno vrijeme