Pravni fakultet

KONKURS za izbor u akademsko zvanje na Pravnom fakultetu

1

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-53/19 od 27.05.2019. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje


K O N K U R S
za izbor u akademsko zvanje


1.    Naučna oblast: Porodično pravo, 1 nastavnik, u zvanju vanrednog profesora.

 


Uvjeti: kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. stav 1. tač. e) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), te člana 194. stav 1. tačka e) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor u akademsko zvanje, kandidati prilažu dokaze u skladu sa članom 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose na adresu: Pravni fakultet u Sarajevu
                                                          Obala Kulina bana 7
                                                          71000 Sarajevo