Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/247 od 12. 7. 2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-28-42/19 od 25. 9. 2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
OBJAVLJUJE
K O N K U R S
za izbor