Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-839/20 od 04.03.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-5-83/20 od 25.03.2020. godine, r a s p i s u j e s e:

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

  1. Izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete: Anatomija čovjeka, Fiziologija sporta i Sportska medicina - 1 izvršilac – puno radno vrijeme.