Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

FASTO

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja br: 01-4146/19 od 09.10.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, broj: 01-32-114/19 od 30.10.2019. godine, r a s p i s u j e  s e:

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja