Univerzitet u Sarajevu

ISPRAVKA KONKURSA ZA IZBOR ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu

U Konkursu za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu  objavljenom 15.07.2022. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na službenim stranicama Univerziteta u Sarajevu vrši se ispravka tako što se u dijelu Konkursa koji se odnosi na

 

UNIVERZITET U SARAJEVU – VETERINARSKI FAKULTET

 

Pojedinačni uslovi za poziciju broj 2. ispravljaju se i sada glase:

 

Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje asistent/ica za poziciju  pod rednim brojem 2 je završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova (završen Prirodno – matematički fakultet – Odsjek za hemiju) sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5.

 

Produžava se rok za prijavu na poziciju 2. - Asistent/ica za naučnu oblast Temeljne nauke veterinarske medicine, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom - UNIVERZITET U SARAJEVU – VETERINARSKI FAKULTET za dodatnih 12 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnim novinama i na web stranicama Univerziteta u Sarajevu.

 

U preostalom dijelu Konkurs za izbor asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu ostaje nepromijenjen.