Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Alema Čolakovića

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE 

O B A V J E Š T E N J E

Mr. Alem Čolaković, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Modeliranje IoT sistema kao faktor osiguranja QoS performansi“.

Odbrana će se održati u četvrtak, 19.09.2019. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 11:00 sati.