Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Nerme Lazović, dipl.ing.građ

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet

Ul. Patriotske lige br. 30, 71000 Sarajevo

O B J A V L J U J E

Javna  odbrana doktorske  disertacije kandidatkinje Nerme Lazović, dipl.ing.građ., studentice III ciklusa studija – doktorskog studija na Univerzitetu u Sarajevu – Građevinski fakultet,  pod naslovom:

         “Doprinos proučavanju opšte deformacije riječnog korita primjenom terenskih

i numeričkih istraživanja”

 

               održat će se u četvrtak, 09.12.2021. godine u sali 8/prizemlje Univerziteta u Sarajevu –

             Građevinski fakultet, ulica Patriotske lige br.30, sa početkom u13:00 sati.

 

Sarajevo, 02.12.2021.                                                             

UPRAVA FAKULTETA