Projekat

ECOBIAS - Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs

ECOBIAS
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
953,004.00 €
Opis projekta

Projekat  ECOBIAS (Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs), ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje/vještine/tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu  sa nacionalnom i EU politikom. 

Ciljevi projekta:

 • Razvoj i implementacija naprednog master kurikuluma u Ekološkom Monitoringu i Biološkoj Procjeni Akvatičnih Ekosistema (EMAB) na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana a u skladu sa bolonjskim i nacionalnim standardima za akreditaciju;
 • Razvoj i implementacija kurseva cjeloživotnog učenja za sektor monitoringa okoliša u skladu sa EU Okvirnom Direktivom o vodama na institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Opremanje 7 laboratorija za ekološki monitoring i biološku procjenu slatkovodnih ekosistema (EMAB) u institucijama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana;
 • Razvoj regionalne akademske ECOBIAS mreže radi organizacije i promocije regionalne saradnje u oblasti Ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema.

Aktivnosti u okviru pripreme radnog paketa pružaju detaljnu komparativnu analizu znanja/vještina/prakse u oblasti ekološkog monitoringa i biološke procjene akvatičnih ekosistema u programskim i partnerskim zemljama. Rezultatu analiza će pokazati koja polja u okviru EMAB trebaju osnaživanje, modernizaciju ili razvoj. Analize potreba tržišta rada za stručnjacima u oblasti EMAB biće izvedene radi procjene optimalnog broja studenata za svaku instituciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Na kraju, analiza kurikuluma I i II ciklusa studija koji su povezani sa EMAB u programskim i partnerskim zemljama će dati osnovu za dizajn kurseva i silabusa za ECOBIAS. Univerzitet u Sarajevu će kroz projekat razviti nove master programe iz oblasti ekološkog monitoringa akvatičnih ekosistema.  

Rezultati:

 • Najmanje 26 novih EMAB MSc kurseva (M2 2021) i materijala za učenje razvijeno do M8 2021, i implementirano do M12 2022
 • Najmanje 9 novih kurseva cjeloživotnog učenja i trening materijala razvijeno do M8 2021, i implementirano do M10 2022
 • Najmanje 68 članova nastavnog osoblja trenirano do M8 2021 
 • 6 novih laboratorija dizajnirano i opremljeno do M12 2020
 • 4 master kurikuluma u oblasti EMAB razvijena, implementirana i akreditovana/odobrena do M4 2022
 • Najmanje 28 studena upisano u novi master kurikulum do M9 2021
 • Najmanje 10 učesnika iz sektora monitoringa okoliša u partnerskim zemljama Zapadnog Balkana trenirano do M10 2022
 • ECOBIAS-NET akademska mreža uspostavljena do M12 2021

Oficijelna web stranica: www.ecobiaserasmus.com
Facebook stranica: https://www.facebook.com/EcobiasErasmus/
Instagram: https://www.instagram.com/ecobiaserasmus/
ERASMUS+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

Finansijer: ERASMUS+ (Capacity building)