Projekat

BUGI - Western Balkans Urban Agriculture Initiative

bugi
Vrijeme trajanja projekta
-
Budžet
838.397,90 €
Opis projekta

U 2007. godini je demografski utvrđeno da više od jedne polovine stanovništva živi u gradovima. Procjene su da je urbana poljoprivreda u agrosektoru prisutna sa 25-30%. Koncept urbane poljoprivrede ima niz ekoloških prednosti, jer redukuje štetne materije u gradovima i popravlja urbani biodiverzitet. Urbana poljoprivreda je bazirana na razvoju i implementaciji novog modela za zapošljavanje. Ovaj koncept  se odnosi na uzgajanje, preradu i distribuciju hrane u, ili u neposrednoj blizini naseljenih mjesta. Osnovna karakteristika urbane poljoprivrede je lokalna proizvodnja hrane za lokalnu upotrebu – koncept koji osigurava: zapošljavanje stanovništva, kultivaciju gradskih i prigradskih površina, više hrane i zdraviju ishranu, povećanje ekonomske moći grada i stanovnika, jače veze među stanovništvom.

Ciljevi projekta:

  • Razvijanje kurikuluma za II ciklus studija i cjeloživotnog učenja iz Urbane poljoprivrede u BiH, Crnoj Gori i Kosovu. 
  • Jačanje kapaciteta Univerziteta i Fakulteta u smislu opreme i ljudskih resursa.  U sklopu projekta planirana je nabavka opreme neophodne za implementaciju kurikuluma i cjeloživotno učenje, a planirane su obuke za uposlenike Fakulteta na Univerzitetima iz zemalja EU koje su uključene u projekat.
  • Razvijanje interdisciplinarnog pristupa u viskokom obrazovanju. Kurikulum će omogućiti studentima razvijanje interdisciplinarnih kompetencija. Osim studenata, projektom je planirano razvijanje dugoročnih odnosa sa industrijom. 
  • Projektom je planirana implementacija Distance learning edukacije za studente. 
  • Direktni proizvod projekta je modernizacija nastavnog progama čime bi se povećava konkurentnost PPFa nuđenjem novih i modenih kurikuluma u poljoprivrednoj nauci. 
     

Oficijelna web stranica: http://bugi.unsa.ba/

Nositelji projekta
Univerzitet u Sarajevu, Poljoproivredno - prehrambeni fakultet
Donatori
Erasmus+ (Capacity Building)
Partneri
1. UNSA (PPF) – koordinator projekta, a učesnik u projektu je i Građevinski fakultet-UNSA; Bosna i Hercegovina
2. Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO)-Agromediteranski fakultet i Fakultet za informacijske tehnologije, Bosna i Hercegovina
3. Univerzitet Donja Gorica (UDG) - Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju,
Crna Gora
4. Univerzitet u Prištini (UP) – Poljoprivredno-veterinarski fakultet, Kosovo
5. Univerzitet „Haxhi Zeka” Peć (UHZ) – Fakultet za poljoprivredni menandžment, Kosovo
6. Univerzitet u Bologni (UNIBO) – Odjel za poljoprivredne nauke (DipSA), Italija
7. South-Westphalia Univerzitet za primjenjene nauke (SWUAS), Njemačka
8. Univerzitet u Ljubljani (UL) – Biotehnički fakultet (Odjel za poljoprivredne nauke), Slovenija