OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVJEŠTAJA KOMISIJA O OCJENI DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA

1

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
                                                                   
OBAVJEŠTENJE O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVJEŠTAJA KOMISIJA O OCJENI DOKTORSKIH DISERTACIJA I KORIGOVANIH RADNIH VERZIJA DOKTORSKIH DISERTACIJA

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj:0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

1. Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Lejle Milišić, zaposlena na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu – Klinika za radiologiju
Naslov doktorske disertacije: „Kvantifikacija masti koštane srži lumbalne kičme metodom magnetne spektroskopije i odnos sa vrijednostima leptina u serumu kod postmenopauzalnih žena“
Komisija u sastavu:
a)    Prof. dr. Sandra Vegar – Zubović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Radiologija i nuklearna medicina - Radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - pedsjednik
b)    Prof. dr. Elma Kučukalić - Selimović – penzionisani redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Nuklearna medicina – mentor član 
c)    Prof. dr. Jasminko Huskić – redovni profesor za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – član
d)    Prof. dr. Amela Begić - vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Radiologija i nuklearna medicina - Nuklearna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član

2. Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije i radnu verziju doktorske disertacije kandidata mr. sci. dr. Asmira Jonuzia, zaposlen na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu – Klinika za dječiju hirurgiju
Naslov doktorske disertacije: „Procjena funkcionalnog i kozmetskog ishoda nakon hirurške korekcije distalne forme hipospadije“Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:
a)    Prof. dr. Dželaludin Junuzović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – predsjednik 
b)    Prof. dr. Benjamin Kulovac – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor - član 
c)    Prof. dr. Zlatan Zvizdić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet u Sarajevu – član
d)    Doc. dr. Kenan Karavdić – docent Univerziteta u Sarajevu za naulnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član
    

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovane radne verzije doktorske disertacije: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, od 13. 07. do 12. 08. 2020. godine, svakim radnim danom od 8 do 15:30 u Sekretarijatu Fakulteta.