Obavještenje o odbrani doktorske disertacije dr. Emine Dervišević

Medicinski fakultet

MEDICINSKI FAKULTET 
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava javnost o zakazivanju odbrane doktorske disertacije dr. Emine Dervišević pod naslovom „Sudsko-medicinski značaj proteina toplinskog udara 70 i troponina I kod terminalnog hipertermičkog oštećenja miokarda štakora“, koja će de održati u srijedu, 05. maja/svibnja 2021. godine u 13 sati u Sali za odbrane (MSE Room 1) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, III sprat, lamela B, Čekaluša 90, uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.