Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluka Nastavno-umjetničkog vijeća 02-1-606/3-20  od  21.09.2020. godine i broj: 02-1-638/6-20  od  08.10.2020. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od  28.10.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje 
K O N K U R S / N A T J E Č A J 
za izbor u akademska zvanja:

Nastavno-naučno zvanje: 
1) Predmeti: Aspekti muzike 20. stoljeća I-II, Analiza muzičkog djela III-IV, Stvaralačke strategije muzike 21. Stoljeća (analiza i sinteza), Metodologija istraživanja u muzičkoj teoriji, Aspekti savremene muzike, Odabrani predmet struke  – vanredni profesor - 1 izvršilac 
2) Predmeti: Solfeggio I-X; Metodika nastave solfeggia i praktikum – viši asistent - 1 izvršilac