Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-854/4-19 od 11.09.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 25. 09. 2019. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje 
K O N K U R S / N A T J E Č A J 
za izbor u akademska zvanja:

Naučnonastavno zvanje vanredni profesor za:

  1. Oblast muzikologija (Historija muzike I-X, Historija muzike I-IV, Historija južnoslavenske muzike I-II, Historija muzike u BiH I-IV, Muzička publicistika i kritika I-II, Uvod i metodologija muzikologije I-II, Aspekti muzike 20. stoljeća I-II, Metodologija muzikološkog istraživanja sa arhivistikom I-II, Metodologija izrade pisanog rada I, Praktikum stručnih predmeta, Naučna i stručna praksa) – 1 izvršilac – radni odnos