Filozofski fakultet

Konkurs za izbor u akademsko zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:36/22.),članovima 233. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, a uskladu sa odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024.,broj: 02-01/332 od 22. 9. 2023. godine, Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj:02-01/332-1 od 22. 9. 2023. godine (Tabela 3, pozicije broj 7, 13, 22.), Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-36-13/23 od 10.10. 2023. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-17-214/23 od 26. 10. 2023. godine, Odlukom Vijeća Fakulteta o usvajanjuusklađenog Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472 od 4. 12. 2023.godine, Usklađenim Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u akademska zvanja 2023/2024., broj: 02-01/472-1 od 4.12. 2023. godine (Tabela 1, 7, 13, 22.), Mišljenjem Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-46-24/23 od 19. 12. 2023. godine, odlukama Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/163, 02-01/189, 02-01/174 od 25. 4. 2024. godine  i Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanju konkursa, broj: 01-9-126/24 od 29. 5. 2024. godine (djelovodni broj Fakulteta:  02-01/251  od 7. 6. 2024. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor u akademsko zvanje

 

 

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: OPĆA ARHEOLOGIJA (predmeti: Uvod u arheologiju 1 i 2, Arheološki praktikum 1 i 2, Metodologija naučnih istraživanja, Arheološka
  teorija
  ), PRETHISTORIJA, (predmeti: Paleolit i mezolit, Neolit i eneolit, Metalno doba, Metalno doba Bosne i Hercegovine i okruženja 1 i 2, Neolit i eneolit Bosne i Hercegovine i okruženja, Brončano i željezno doba na području Bosne i Hercegovine, Kulturne odlike neolita i eneolita, Litičke industrije starijeg kamenog doba, Uvod u arheologiju Bliskog istoka i Starog Egipta), na Odsjeku za arheologiju Univerziteta u Sarajevu -  Filozofskog fakulteta.

                                                                                                1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

 1. REDOVNI PROFESOR za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: HISTORIJA,
  GRANA: SVJETSKA I BOSANSKOHERCEGOVAČKA HISTORIJA-NOVI VIJEK I SAVREMENO DOBA (predmeti: Historija jugoistočne Evrope u osmanskom periodu do 1800., Intelektualna historija Evrope 1500 – 1918, Evropska i svjetska historija novog vijeka do 1918.), na Odsjeku za historiju Univerziteta u Sarajevu-Filozofskog fakulteta.

                                                                                                       1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 1. VIŠI ASISTENT za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE,
  GRANA: DIDAKTIKA (predmeti: Didaktika 1 i 2,
  Didaktika/IP Didaktika, Metodika nastavnog rada FIL PED 511, Metodika nastavnog rada FIL PED 402, IP Metodika vannastavnog rada), KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA (predmet: Komparativna pedagogija), INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE (predmet: Informatika u pedagogiji), OPĆA PEDAGOGIJA (predmet: Opća pedagogija), ZAJEDNIČKI PREDMETI: (Pedagogija 1  i 2, Temeljna nastavna umijeća, Komunikacija u nastavi), na Odsjeku za pedagogiju Univerziteta u Sarajevu – Filozofskog fakulteta.

                                                                                                            1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme