Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/61 od 28. 2. 2019. godine, 02-01/123, 02-01/124, 02-01/125 i 02-01/126 od 15. 4. 2019. godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-10-34/19 od 27. 3. 2019. godine i 01-12-14/19 od 6. 5. 2019. godine i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-2001-12/20 od 28. 1. 2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor