Fakultet islamskih nauka

Konkurs za izbor člana akademskog osoblja - Fakultet islamskih nauka

Fakultet islamskih nauka

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje i nauku, 02-03-2-945-3/21 od 18.03.2021. godine i Senata Univerziteta u Sarajevu, 01-5-42/21 od 28.04.2021. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

K O N K U R S

a)    Izbor člana akademskog osoblja: 

-    Nastavnik u zvanju docenta za naučnu oblast Kiraet, 1 izvršilac (puno radno vrijeme)