Farmaceutski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FARMACEUTSKI FAKULTET 

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17), člana 193., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-6008/19 od 10.10.2019. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj: 01-32-113/19  od 30.10.2019. godine, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu  dana 14.11.2019. godine raspisuje

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu