Univerzitet u Sarajevu

Javni oglas za prijem u radni odnos - Univerzitet u Sarajevu

UNSA

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, akt broj: 11-05-30-20355-1/20 od 3.7.2020. godine, i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-29129-14/20 od 6.8.2020. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos