Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Mr. Jasmine Olovčić, dipl.ing. saob. i kom.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Jasmine Olovčić, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Sigurnosni i okolišni aspekti modela upravljanja rizikom na izgradnji južnog dijela trase autoceste A1 na koridoru Vc“, za ponedjeljak 24.06.2024. godine u 13:00 sati, u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata Mr. Jasmine Olovčić, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom: „Sigurnosni i okolišni aspekti modela upravljanja rizikom na izgradnji južnog dijela trase autoceste A1 na koridoru Vc“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-101/24 od 29.05.2024. godine, u sastavu:

  • Dr. sc. Mustafa Mehanović, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – predsjednik
  • Dr. sc. Osman Lindov, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – supervizor
  • Dr. sc. Suada Dacić, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu – član

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 18.06.2024. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

PROF.DR. OSMAN LINDOV