Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatinje mr. Elme Durmišević-Cernica

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                     
FILOZOFSKI FAKULTET            
                                            
O B A V J E Š T E N J E

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatinje:

Mr. Elma Durmišević-Cernica

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Normativni i stilistički aspekti univerbacije u savremenom bosanskom jeziku
        
KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

Predsjednik: Dr. Amela Šehović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  
              
Članovi:     

  1. Dr. Remzija Hadžiefendić-Parić, redovni profesor Univerziteta u Bihaću, 
  2. Akademik dr. Senahid Halilović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 23. 04. 2020. do 25. 05. 2020. godine.